Back to top

Observatori de l’Emprenedoria

Observatori de l’Emprenedoria

L’objectiu de l’Observatori és oferir informació sobre l’estat real de la demarcació en matèria d’emprenedoria, amb la finalitat de poder definir polítiques públiques i programes de suport sòlids i eficients

 La creació de l’Observatori és una iniciativa del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, que treballa amb l’objectiu d’oferir als ens locals eines i recursos que serveixin per enfortir i dinamitzar les seves economies locals. L’Observatori està vinculat al PECT Ecosistema Innovador del PO FEDER de Catalunya i el programa “CO-CREIX Emprenedoria”. El projecte és fruit del treball conjunt i exhaustiu de més de setanta entitats de suport a l’emprenedoria del territori gironí que des de l’últim trimestre de l’any 2019 han dut a terme un llarg procés per fer-lo possible.

Les finalitats de l’Observatori es distribueixen en cinc eixos principals:

-Informar en relació amb els serveis i els recursos existents.

-Visibilitzar les entitats de suport a l’emprenedoria i als processos de creació d’empreses.

-Conèixer l’ecosistema emprenedor del territori a través de l’observació.

-Millorar la prestació de serveis i polítiques públiques.

-Garantir la rendició de comptes i la transparència de les entitats públiques i privades, així com dels responsables polítics, envers la ciutadania en aquest àmbit.

Aquest espai permet accedir a les dades dels recursos i serveis d’emprenedoria que hi ha tant a la demarcació com a cada una de les comarques que la conformen, a un directori d’entitats, públiques i privades que donen serveis d’atenció a la creació i consolidació empresarial, a un mapa de les entitats de suport de l’emprenedoria (SITMUN- Sistema d’Informació Territorial Municipal) i a l’informe elaborat el 2020.

També s’han fet públics els principals resultats de la primera edició de l’Observatori de l’Emprenedoria. L’informe, titulat “Disseny i implementació de l’Observatori de l’Ecosistema Emprenedor de Girona”, fa una primera detecció de les entitats, els serveis i els recursos disponibles, tant públics com privats, per atendre les persones que volen iniciar un negoci i les que estan en fase de consolidar-lo. També mostra com és l’emprenedoria i com són les empreses de la demarcació, quins perfils hi tenen més pes i més o menys supervivència en el temps i les activitats més rellevants de la demarcació.

En l’elaboració de l’informe han participat un total de setanta entitats de suport a l’emprenedoria. El 72,9 % d’aquestes entitats són de titularitat pública, el 25,7 % de titularitat privada i l’1,4 % de titularitat mixta. I les tres comarques on hi ha major presència d’aquestes entitats són el Gironès, amb un 40 %, i la Selva i el Baix Empordà, amb un 16 % respectivament.

En total, aquestes entitats mostren que al 2019 han atès 3.993 iniciatives empresarials en procés de creació, el 85,4 % al Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Així mateix, han dut a terme 149 programes i serveis de suport a l’emprenedoria en els quals han participat 18.831 persones, el 50,5 % de les quals han participat en serveis d’assessorament, el 48,3 % en formació i l’1,2 % en finançament.

L’informe també reflecteix que l’any 2019 es varen constituir 1.431 societats mercantils al territori, xifra que és un 3 % inferior a la que mostren les dades del 2018. D’aquestes, un 20 % (291 en concret) es troben emmarcades en l’àmbit d’activitats intensives en coneixement i tecnologia. La Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès se situen entre les 10 comarques catalanes amb més pes de les societats amb activitats intensives en coneixement i tecnologia d’entre el conjunt de societats constituïdes. D’altra banda, l’Alt Empordà destaca com la segona comarca més emprenedora de Catalunya, després del Barcelonès.

Per altra banda, l’informe també recull que el 51,3 % de les empreses que desenvolupen el procés emprenedor a la demarcació escullen iniciatives empresarials individuals (treball autònom) com a forma jurídica, mentre que només un 36,6 % operen com a societat mercantil. Tanmateix, la mitjana anual d’afiliacions en règim especial de treballadors autònoms també ha disminuït respecte del 2018: ha passat de les 60.002 a les 59.089 del 2019 (un 1,5 % menys). Les comarques de la Selva i el Gironès, però, es caracteritzen per tenir empreses de més dimensió i amb menys presència de treball autònom. Tot i això es demostra que les comarques amb més presència de treball autònom són les que presenten taxes d’atur més baixes, com passa a la comarca de la Cerdanya.