Back to top

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona desenvolupa diferents programes que impulsen el desenvolupament del territori i que el doten d’eines i recursos que directament o indirecta, reverteixen en la reactivació de l’economia i en la generació d’ocupació.

El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona té la missió de traslladar al territori polítiques públiques per afavorir el desenvolupament i la competitivitat de la demarcació.

Per aconseguir aquest objectiu, hi ha definides quatre línies estratègiques que emmarquen les actuacions i els programes:

  • Fomentar la dinamització de projectes i accions de promoció dels diferents actors del territori.
  • Qualificar el territori de les comarques gironines per atreure-hi talent i activitat econòmica.
  • Impulsar el desenvolupament d’activitats relacionades amb l’emprenedoria.
  • Impulsar instruments per afavorir l’ocupació a les comarques gironines.

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona desenvolupa diferents programes que impulsen el desenvolupament del territori i que el doten d’eines i recursos que directament o indirecta, reverteixen en la reactivació de l’economia i en la generació d’ocupació.

Amb l’objectiu principal de millorar les condicions socioeconòmiques de la demarcació, es treballa en xarxa amb els agents econòmics, s’ofereixen programes i serveis, es dona suport econòmic, i es contribueix a les estratègies de desenvolupament econòmic. Les actuacions es concreten, entre d’altres, en el treball amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica; el suport al comerç i els mercats; la millora de la competitivitat territorial; el suport a l’emprenedoria CO-CREIX; l’observatori de dades socioeconòmiques XIFRA; el sistema d’informació territorial SITMUN, i el portal de millora de l’ocupabilitat Formació en Xarxa.

 

S’ofereix suport econòmic amb línies de subvenció de concurrència adreçades a ajuntaments, consells comarcals, entitats de comerç i altres entitats locals.

 

Així mateix, es dona suport —amb col·laboracions i aliances— a entitats que promouen activitats diverses vinculades a la promoció i el desenvolupament econòmic.

rr

Missió

La Diputació de Girona, és una entitat supramunicipal que dóna recolzament als municipis i als ens locals de la demarcació de Girona i que actua com a agent efectiu de la transformació de la realitat i la generació de noves oportunitats.

L’àrea de promoció econòmica, és l’àrea de la Diputació que gestiona els programes i projectes orientats al creixement, a la promoció econòmica i el desenvolupament local de la demarcació.

Visió

Promoure el desenvolupament econòmic sostingut, impulsant programes i projectes que afavoreixen la creació d’un entorn adequat per a l’impuls de la competitivitat i la innovació en col·laboració amb altres administracions i agents socials.

Valors

Els nostres valors es basen en la col·laboració, la vocació de servei i la transparència.

XSLPE

XSLPE

Suport a entitats locals

Espai de suport a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

Xifra

Xifra

Informació Socieconòmica

Sistema d’Informació Socioeconòmica Local de la Diputació de Girona.

Sitmun

SITMUN

Informació Socieconòmica

Sistema d’Informació Territorial Municipal de Girona.

co-creix

CO-CREIX

Emprenedoria

Programa de suport a l’emprenedoria.

Mercats municipals

Milfulls

Comerç

La revista dels mercats municipals gironins.

Plataforma de comerç local

Plataforma de comerç a disposició de tots els ajuntaments per facilitar la compra digital.

Oficina Accelera Prime Rural

Informar, assessorar i acompanyar les pimes, les micropimes i els autònoms per impulsar la transformació digital.

Formació en Xarxa

Formació en Xarxa

Formació i Ocupació

El portal web de millora de l’ocupabilitat.

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Suport econòmic per fomentar la dinamització de projectes i accions de promoció econòmica.