Back to top

Informe sobre l’activitat emprenedora a Catalunya (2015)

Informe sobre l’activitat emprenedora a Catalunya (2015)

baixaL’informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Catalunya 2015 analitza l’activitat emprenedora a Catalunya durant el 2015 i la seva evolució en els últims anys. També examina els valors i les percepcions de la població que afecten la decisió de crear una empresa. Alhora, presenta el perfil de les persones involucrades en el procés emprenedor i el de les empreses constituïdes recentment. Finalment, identifica les variables de l’entorn que influeixen en l’emprenedoria a Catalunya.

L’informe es basa, d’una banda, en una enquesta a una àmplia mostra de la població adulta catalana i, de l’altra, en una enquesta a experts del sistema emprenedor a Catalunya, així com en dades recollides de fonts secundàries.
L’estudi mostra els resultats tant per a Catalunya com per a la província de Barcelona. Aquests resultats es comparen amb els d’Espanya i els de països d’Europa amb economies basades en la innovació segons la classificació del World Economic Forum[i]. Així mateix, es comparen amb els de tots els països que s’emmarquen en aquesta categoria, tant si són europeus com si no ho són, i amb les comunitats autònomes.

En síntesi, els resultats de l’informe de 2015 mostren un descens de la intenció d’emprendre i de la taxa d’activitat emprenedora (TEA) i, alhora, també indiquen una millora en la motivació per crear l’empresa i les aspiracions de creixement, així com en la dimensió i el caràcter innovador dels nous negocis. En aquest sentit, es pot afirmar que el descens de l’activitat emprenedora en termes quantitatius va acompanyat d’una millora dels indicadors de qualitat de l’emprenedoria. A més, els valors mitjans en la majoria d’aquests indicadors de qualitat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona se situen per sobre de la mitjana espanyola, tot i que per sota dels valors a què arriben els països més avançats. Malgrat això, el diferencial amb aquests països tendeix a reduir-se el 2015 en comparació amb anys anteriors.
Més informació:

https://www.diba.cat/documents/36150622/73966549/RESUM+EXECUTIU+GEM+CATALUNYA+2015+_+CAT.pdf/db1677c3-0622-4b4f-b73b-d4fd51bbc698

[i] El World Economic Forum classifica els països en tres grans categories que reflecteixen els diferents estadis de desenvolupament econòmic: economies basades en factors de producció, economies basades en l’eficiència i economies basades en la innovació, i situa Espanya i Catalunya en aquesta última categoria juntament amb la majoria de països europeus, països nord-americans i alguns països de l’est asiàtic.