Back to top

Estructura empresarial de la demarcació de Girona

Estructura empresarial de la demarcació de Girona

Aquesta publicació és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, que hi ha aportat la metodologia necessària, atesa l’experiència amb què compta de més d’una dècada a l’hora d’abordar treballs d’aquesta mena a la seva comarca. L’estudi mostra una visió global del teixit productiu comarcal a partir dels comptes anuals que les empreses amb seu social a la demarcació de Girona presenten al Registre Mercantil, amb l’objectiu de conèixer amb detall com funciona l’estructura empresarial en una escala territorial propera, posant sobre la taula la informació de l’any 2019.

L’Estructura empresarial de la demarcació de Girona és una publicació que ha elaborat el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil i que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren. Des del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona es treballa amb l’objectiu d’oferir als ens locals eines i recursos que serveixin per a l’enfortiment i dinamització de les seves economies locals, i en aquesta línia, avui s’ha presentat aquest segona edició de l’estudi.

L’Estructura empresarial de la demarcació de Girona consta de cinc blocs o apartats:

Consideracions metodològiques. En el primer bloc del document es presenta la metodologia emprada per elaborar l’Estructura empresarial de la demarcació de Girona.

Anàlisi de les dades. En el segon bloc s’exposen les principals conclusions que es desprenen de l’anàlisi de la informació comptable dels apartats posteriors, tant des de l’òptica territorial com des de la sectorial.

Dades generals. El tercer bloc està conformat per una sèrie de classificacions, elaborades amb la finalitat d’oferir una primera aproximació a les principals magnituds del teixit empresarial de la demarcació de Girona. S’ofereix una classificació dels sectors econòmics segons la xifra de negoci i de la seva variació del 2018 al 2019, una classificació de la distribució comarcal de la facturació i de la seva variació interanual, una classificació de la distribució comarcal de la facturació per càpita i de la seva variació interanual, i un rànquing de les 250 empreses de la demarcació amb més volum de facturació i quatre mapes que permeten localitzar l’activitat del sector a escala comarcal.

Comarques. El quart bloc conté un compendi de fitxes amb informació bàsica de cadascuna de les vuit comarques de la demarcació de Girona. El primer full inclou una fitxa amb les principals magnituds registrades tant de l’any 2018 com del 2019; el segon full presenta un quadre sinòptic amb la distribució de la facturació per sectors d’activitat; el tercer full mostra la distribució dels sectors econòmics segons facturació; el quart, la distribució dels municipis segons facturació; el cinquè, la distribució dels municipis segons facturació per càpita, i el sisè full presenta el rànquing de les vint-i-cinc primeres empreses de la comarca per volum de facturació.

Sectors. A l’últim bloc de la publicació s’ofereix informació detallada de cadascun dels trenta-vuit sectors en què s’ha dividit l’economia de la comarca. L’estructura de la informació d’aquest apartat és la mateixa per a cadascun dels sectors econòmics. El dos primers fulls de cada sector contenen informació sobre les principals magnituds dels anys 2018 i 2019; el tercer full mostra l’agregació de tots els comptes de pèrdues i guanys de les empreses del sector; el quart full conté el balanç consolidat de totes les empreses del sector (en aquestes taules es presenten dades del 2018 i el 2019); el cinquè full presenta un rànquing de les 25 empreses del sector amb més volum de facturació, i el sisè full conté quatre mapes que permeten localitzar l’activitat del sector a escala comarcal.

Podeu descarregar-vos la publicació en el següent enllaç:

Estructura empresarial de la demarcació de Girona