Back to top

Els projectes més singulars, anualitat 2022

Els projectes més singulars, anualitat 2022

Programa de suport a les entitats locals per fomentar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat per una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les despeses previstes, la fonamentació en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

Els projectes es poden emmarcar en els àmbits de treball següents:
•Consolidació empresarial.
•Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica.
•Atracció d’inversió.
•Dinamització i certificacions de qualitat dels polígons d’activitat econòmica.
•Economia verda i circular.
•Economia creativa.

Projectes subvencionats en la convocatòria 2022:

 

Entitat: Consell Comarcal de la Selva

Projecte: «Comerç local: potencia la imatge i impacta amb les paraules»

Enregistrament del projecte

Import concedit: 7.500,00 €

Objectiu:

Millorar l’estratègia comunicativa del conjunt del comerç local de la comarca de la Selva.

1. Aconseguir que cada microempresa participant conegui quines són les millors imatges per donar a conèixer el seu establiment, producte o servei i aprengui a fer bones fotografies de forma senzilla.

2. Aconseguir que cada microempresa participant conegui quin són els millors missatges, paraules clau o eslògans per donar a conèixer el seu establiment, producte o servei.

3.Crear missatges de cada establiment que reforcin el seu valor com a comerç de qualitat i de proximitat, especialment en l’estratègia de comunicació en línia.

El projecte se centra en oferir formació i assessorament individualitzat als comerciants de la comarca per tal d’ajudar-los a definir i concretar el tipus de missatges i d’imatges més adients per donar a conèixer els seus establiments, productes o serveis a través de les aplicacions de màrqueting digital.

El projecte es desenvoluparà en els deu municipis de la comarca amb què el Consell Comarcal té signats convenis de col·laboració en l’àmbit del desenvolupament empresarial (Breda, Caldes de Malavella, la Cellera de Ter, Hostalric, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sant Hilari Sacalm, Sils, Tossa de Mar i Vidreres).

En cadascun d’aquests municipis hi tindran lloc els dos tallers següents:

Optimització de les imatges del teu negoci:
Es donaran les pautes sobre el tipus d’imatge que cal utilitzar per reforçar el valor del comerç en funció del tipus de negoci (fotografia de l’establiment, del producte, de les persones que hi ha darrere el taulell, etc.) i s’ensenyarà a fer fotografies senzilles des del telèfon mòbil.

Copywriting: missatges eficients per comunicar el teu negoci:
Es donaran les pautes per donar a conèixer de manera eficient els petits negocis a partir d’eslògans, paraules clau, etc.

Posteriorment, els participants en aquesta primera fase formativa podran participar en tutories individualitzades amb els experts que han impartit els tallers, els quals els ensenyaran a personalitzar les imatges i els missatges clau cada del propi establiment.

Es pretén que al final de la formació, cada comerciant o petit empresari participants hagi après quin és el tipus d’imatge més adient per a la comunicació del seu establiment, producte o servei, i quins missatges, eslògans o paraules clau hauria de tenir en compte per optimitzar la comunicació del seu negoci en els diferents formats comunicatius que utilitzin. En total, es duran a terme cent tutories sobre imatge i cent tutories sobre missatges i continguts.

 

Entitat: Ajuntament de Llagostera

Enregistrament del projecte

Projecte: «Ubuntu, jo soc perquè nosaltres som»

Import concedit: 11.212,50 €

Objectiu:

Donar resposta a les necessitats de les persones grans i de les persones en risc d’exclusió social del municipi a través del bar de la llar del pensionista de Llagostera. Fer del bar un centre de serveis per a les persones grans i un centre de formació per a persones aturades en risc d’exclusió en el sector de la restauració i d’atenció a persones dependents. La finalitat és millorar les possibilitats d’aquestes persones d’accedir a una feina mitjançant l’economia social, sobre la base d’una estratègia de cooperació entre tots els agents del municipi, públics i privats.

Objectius específics:

•Oferir un servei de bar que sigui un punt de dinamització comunitari.
•Oferir, a través de l’economia social, una bona oferta de serveis d’hàbits de salut, d’informació i d’esbarjo per a les persones grans i les seves famílies.
•Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables que estiguin a l’atur a través de formació en restauració i atenció a les persones dependents.
•Facilitar l’accés a un lloc de treball a les persones més vulnerables mitjançant accions d’economia social.

L’Ajuntament presenta un pla d’usos per a un equipament municipal ja existent i actualment infrautilitzat. S’aposta per desenvolupar aquest pla d’usos a través d’una empresa d’economia social, que desenvoluparà les actuacions del projecte. Aquesta empresa d’economia social serviria per visibilitzar de manera positiva i en un context amè i de qualitat les tasques i els serveis que es duen a terme o els productes que s’ofereixen des d’empreses del tercer sector generadores de llocs de treball per a persones en risc d’exclusió.

Aquest espai de relació entre el personal de les empreses d’inserció i els diferents col·lectius del municipi ha de ser també un aparador per potenciar les marques de les empreses d’inserció que hi treballen, i també una plataforma per presentar iniciatives socials del territori.

Es proposa la gestió de l’edifici públic per generar un servei comunitari a través de la cafeteria que pugui esdevenir referent, un punt de trobada on s’ofereixin serveis d’atenció principalment per a les persones grans i les famílies, a més de formació i ocupació per a les persones en risc d’exclusió, mitjançant 4 eixos:

1. Eix alimentari: proximitat, qualitat i salut. El servei que es proposa des de la cafeteria, que és el punt neuràlgic d’atracció, és una proposta atractiva que visibilitza el valor dels productes de proximitat i frescos, que proporciona una carta saludable i dietèticament equilibrada. Aquest projecte formarà persones en risc d’exclusió social perquè puguin desenvolupar la feina com a professionals del turisme i de l’hostaleria. A més, s’ofereix també un espai que gestionarà l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, de propostes educatives i de relacions intergeneracionals d’intervenció familiar: taller de cuina, menjars saludables o productes «de Llagostera al rebost».

2. Eix educatiu: servei per a famílies i formació ocupacional, socialització i inserció laboral. Model pedagògic participatiu d’aprendre a treballar treballant (els participants tenen l’oportunitat de posar en pràctica les seves capacitats en el context de l’equipament gestionat), en què l’eix principal a partir del qual es capacita els participants és el desenvolupament personal i professional: :amb els coneixements i les competències transversals necessaris per a la inserció laboral en feines de l’àmbit de l’hostaleria o l’atenció a persones dependents. En aquest cas, l’equipament públic serveix com a recurs pedagògic. Els aprenentatges que adquireixen els participants es fonamenten, segons l’especialitat, en:

• Atenció als clients, servei d’aliments i preparació de begudes, tasques d’auxiliar de cambrer.
• Gestió diària del servei i els protocols associats: cobraments, control d’estocs, inventaris, fulls de comanda, previsió de fons per a esdeveniments, etc.
• Atenció a persones dependents.

3. Eix d’atenció a persones dependents. Activitats especialitzades d’atenció a la gent gran i les seves famílies, recursos comunitaris amb rang de prescripció social. Es tracta de treballar conjuntament l’Associació de la Gent Gran de Llagostera, Càritas Llagostera, els serveis educatius, els serveis socials i els serveis sanitaris. Segons les necessitats detectades, es programarien tallers per a cuidadors i activitats per a gent gran.

4. Eix social i relacional. Activitats lúdiques i treball en xarxa de tots els agents, per esdevenir, mitjançant una programació d’activitats lúdiques i culturals, un referent de centre comunitari.

 

Entitat: Ajuntament de Salt

Enregistrament del projecte

Projecte: «Qsir i saltar: formació per a la reactivació del sector tèxtil al municipi de Salt»

Import concedit: 12.583,64 €

Objectiu:

Crear i consolidar un espai de generació d’oportunitats d’autoocupació sota els principis cooperatius de solidaritat, sostenibilitat i bé comú.

Els objectius específics de l’acció són:

• Promoure la cohesió grupal a través de la creació d’una xarxa cooperativa i de suport mutu.

• Visibilitzar la realitat multicultural del municipi com a generadora de riquesa i valor afegit.

• Fomentar el consum sostenible i de proximitat a través de mecanismes de contractació pública responsable.

• Integrar l’ajuda mútua com a eina de creixement personal i professional.

• Incentivar la reactivació del sector tèxtil com a motor econòmic del territori.

• Millorar la capacitació tècnica professionalitzadora de les persones participants.

• Entendre i desenvolupar competències bàsiques instrumentals com a necessàries per assolir la inserció laboral.

• Promoure els valors cooperatius entre la ciutadania.

• Impulsar la creació d’entitats i xarxes d’autogestió i autoconsum alineades amb l’economia social i solidària.

• Promoure la cooperació publicoprivada i la participació coordinada de diferents entitats amb presència al territori.

El projecte respon a la implementació d’una acció formativa de caràcter integral, de quaranta-dues hores de durada, a raó de catorze sessions setmanals de de tres hores, que incorpora l’acompanyament tutorial i l’assessorament personalitzat posterior adaptat a les necessitats i objectius de cada participant. En l’activitat es promou la participació directa, en alguns casos, en la constitució d’un ens cooperatiu amb personalitat jurídica pròpia que generi activitat econòmica al territori que reverteixi en la generació d’atoocupació.

Les accions es desenvolupen seguint l’ordre d’execució següent:

• Difusió de les accions i selecció de participants. Sobre la base de les entitats i les persones que col·laboren en l’estudi diagnòstic i la prova pilot ja implementada, es constitueix un nou grup d’entre 15 i 20 persones, d’origen cultural divers, en situació d’atur o amb altres factors de vulnerabilitat associats, que tinguin vinculació o experiència en el sector tèxtil, o que focalitzin el seu objectiu professional en aquest sector. Per a la selecció es tindran en compte criteris de disponibilitat per completar l’itinerari, coneixement previ, grau d’ocupabilitat i participació prèvia a la prova pilot.

• Sessions formatives. Es programaran catorze sessions de tres hores de durada, que es durant a terme els divendres de 10 a 13 hores al casal cívic de Salt. A cada sessió es combinarà el contingut formatiu de caire tecnicoprofessional (tècniques bàsiques de confecció i patronatge) amb càpsules de capacitació instrumental i d’autoconeixement.

• Acompanyament tutorial. S’incorporarà una persona amb la funció d’acompanyar cada participant en el seu procés, durant la formació i posteriorment, la qual tindrà en compte les necessitats i els objectius dels participants i procurarà connectar-los amb altres recursos.

• Formació i acompanyament per a l’autoocupació. Accions orientades a sensibilitzar i formar els participants interessats en la creació d’una cooperativa o unitat de negoci generadora d’activitat. Se’ls acompanyarà i assessorarà en les fases inicials.

• Tancament i avaluació del projecte. Valoració de la transferència a altres sectors d’activitat.

 

Entitat: Ajuntament de Blanes

Enregistrament del projecte

Projecte: «Blanes arran de mar II»

Import concedit: 20.000,00 €

Objectiu:

En els últims anys Blanes ha treballat per enfortir i dinamitzar el seu teixit econòmic local, especialment en el sector del comerç urbà.

En aquest sentit, s’ha treballat en diversos projectes, entre els quals, el desenvolupament d’un procés participatiu de reflexió, de sensibilització i de mobilització dels diferents agents del territori per tal d’identificar i definir els principals reptes i oportunitats que cal treballar per millorar el posicionament comercial i turístic del municipi. S’ha treballat per crear propostes que esdevinguin una base per a la generació de noves idees i projectes en l’àmbit de la reactivació econòmica. Totes aquestes propostes han estat recollides i traduïdes en forma d’accions en el document Pacte local per a la dinamització de l’activitat comercial urbana de Blanes (PLDACUB).

Alguns dels reptes que es consideren clau i que motiven aquest projecte singular estan alineats amb les propostes d’accions que identifica i defineix el PLDACUB, com ara:
• Necessitat de treballar en l’enfortiment del sentiment de pertinença a la població.
• Necessitat de reactivar el centre històric de Blanes (gran pes de la segona residència, existència de locals buits, imatge poc atractiva, poca funcionalitat i qualitat dels espais d’estada…).
• Paper de l’estacionalitat i necessitat de treballar en la diversificació del model turístic.
• Projecció i enfortiment de la marca «Blanes».

Durant l’any 2021 es va portar a terme el projecte singular «Blanes arran de mar», en el marc del qual es va treballar en els reptes esmentats anteriorment.

El projecte té com a objectius principals la reactivació econòmica (enfocada en l’obertura de locals buits) i la cohesió social com a elements que fomenten el desenvolupament local. El mitjà per aconseguir-ho ha estat la reivindicació i la visibilització de la tradició pesquera de Blanes, el qual representa un dels valors més arrelats a la identitat i al territori blanencs.

Blanes arran de mar II pretén donar continuïtat a la consecució dels objectius del primer projecte singular, i introdueix noves línies de treball la necessitat de les quals es va detectar durant l’execució del projecte singular de l’anterior convocatòria, que defineixin i desenvolupin un conjunt d’accions complementàries i alineades entre si per potenciar i reforçar el posicionament de marca del municipi, la singularitat del territori i el sentiment de pertinença dels veïns de Blanes.

Es proposa treballar en dos grans àmbits:
• Atracció d’inversió. Continuar en la línia de treball de la reactivació econòmica centrada en la necessitat de convertir l’espai comercial urbà de Blanes en un espai més viu, atractiu i amable , impulsant la millora de la imatge general del teixit econòmic: mitjançant el programa d’embelliment i reactivació de locals buits es pretén minimitzar la presència de locals buits i/o millorar-ne la seva imatge com a proposta de valor per a la captació de nous inversors.

• Consolidació empresarial. Portar a terme accions que permetin un millor posicionament i l’estabilitat d’empreses o negocis ja creats per garantir-ne la seva continuïtat.

FASE 1:
– Continuar impulsant un model de col·laboració publicoprivada com a mecanisme per implicar tots els actors i agents del territori per tal que participin i complementin les iniciatives i les actuacions que , des del propi consistori ,es porten a terme per projectar la marca de ciutat.

– Consolidar el grup de treball que vetllarà per a la consecució dels objectius del projecte i de les accions proposades

– Continuar treballant de manera participativa i conjunta en les propostes d’accions, a banda de consensuar les que es portaran a terme.

– Detecció i identificació de nous locals buits.

FASE 2:
Accions de visibilització d’espais buits i de reactivació econòmica :

– Programa d’embelliment i reactivació de locals buits:
a) Millora de la imatge exterior dels locals.
b) Utilització dels baixos comercials en desús com a espais expositius.
– Ampliació de la cartera d’establiments a l’apartat «locals buits» a la web de Promoció, que s’ha de complementar amb la identificació de l’activitat comercial de l’entorn.
– Impuls d’actuacions vinculades al sector educatiu.
– Treball amb agents socials en el marc de la formació per millorar l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat.

 

Entitat: Ajuntament de Vilablareix

Enregistrament del projecte

Projecte: «Laboratori digital per a comerços i empreses»

Import concedit: 7.940,61 €

Objectius:

1. Crear un laboratori per potenciar el comerç en línia, tant per a botigues i negocis físics com per a emprenedors que volen iniciar un projecte de comerç electrònic o de mercat web (marketplace).

2. Captar, crear i compartir experiències en l’àmbit de la creació digital de botigues en línia, de la creació visual de productes i serveis dels negocis i comerços de Vilablareix.

3. Incrementar el nivell de maduresa digital del canal de venda en línia, ja sigui per comerç electrònic, per mercat web o per xarxes socials.

Per crear un laboratori de comerç electrònic (creació d’imatge i vídeo i testatge de comerç electrònic o mercat web) és necessari:

•Comprar material i muntar el laboratori en l’aula del viver El Rusc.
•Fer formació en l’àmbit de la fotografia i el vídeo digital, específica per a negocis, comerços locals i emprenedors de comerç electrònic (tallers orientats a l’ús del material comprat).
•Fer formació sobre creació de botigues en línia i mercat web (tres sistemes diferents: dos de comerç electrònic i una plataforma de comerç).
•Donar el servei del Vilacomerç Lab per als negocis, comerços i emprenedors que han assistit a les formacions o han estat assessorats prèviament (tant en fotografia com en vídeo o en comerç electrònic).
•Donar el servei del laboratori i assessorament als negocis de Vilablareix que formen part de la plataforma Comerç a Casa.

El teixit productiu de Vilablareix, en general, disposa de pocs recursos i poca maduresa digital per assolir més nivell en la transformació digital. Per això l’Ajuntament de Vilablareix vol ajudar els comerços perquè obrin el canal de venda en línia, i també vol ajudar els emprenedors que volen crear negocis en canals digitals.

El sector del comerç demana suport a l’hora de tirar endavant aquests projectes, perquè els suposa un esforç econòmic i no saben si serà profitós per a l’empresa.

La singularitat del projecte radica en el fet que ofereix un servei específic quant a suport i creació d’imatges i vídeos per a pàgines web, botigues en línia o xarxes socials. I perquè qui vol crear comerç electrònic o vendre mitjançant mercat web pugui fer un testatge abans d’aventurar-se en el projecte.

 

Entitat: Ajuntament de Ribes de Freser

Enregistrament del projecte

Projecte: «Dinamització del teixit econòmic mitjançant el projecte d’en Met de Ribes. Fase 2»

Import concedit: 9.000,00 €

Objectiu:

L’Ajuntament de Ribes de Freser, mitjançant el projecte comarcal FEDER «L’experiència dels Pirineus més autèntics», ha pogut desenvolupar un projecte turístic familiar basat en la gammificació (‘fer viure com una experiència de joc una activitat que no ho és’) i en Met de Ribes , a través de dinàmiques pedagògiques i de joc suportades per tecnologies digitals i analògiques. Aquest projecte, convertit en un joc, té per objectiu donar a conèixer el patrimoni fluvial de Ribes de Freser i el seu entorn a través del personatge Met com a ambaixador.

El joc permet conèixer el personatge, el seu origen i el paisatge que el va fer popular. Està adreçat a un públic familiar, juvenil o d’àmbit escolar, individualment o en grup. Mitjançant una aplicació web i un mapa es poden visitar diversos racons de Ribes de Freser, i conèixer la història i les tradicions d’aquesta població de forma lúdica i didàctica. A través de la instal·lació de tretze figures del Met (dissenyades especialment) als llocs més emblemàtics del poble s’hi han establert les dinàmiques de joc i de visita.

El joc ofereix quatre rutes, amb mòbil o sense: una gimcana de recerca que permet descobrir els secrets dels tres rius que passen per Ribes, tot buscant els tretze Mets que hi ha amagats per diversos punts urbans, una ruta que permet resoldre l’enigma d’en Met, un «Escape Met» i, finalment, una passejada cultural per racons patrimonials i culturals de Ribes de Freser. Un cop resolts els enigmes, el visitant pot obtenir un obsequi a l’oficina de turisme del municipi.

Des de la inauguració del projecte, les descàrregues del joc han anat mostrant uns indicadors baixos; per aquest motiu, sembla clar que cal apostar per crear una dinàmica de joc complementària a l’existent per dinamitzar, en aquesta ocasió, el sector comercial, un dels principals sectors econòmics del municipi.

Es proposa continuar executant les accions previstes en el projecte d’en Met i complementar-lo amb noves eines o formats tenint en compte les accions dutes a terme el 2021 amb la finalitat de fidelitzar més consumidors i generar una experiència que converteixi el relat del joc en una motivació per visitar el municipi.

En definitiva, es tracta de donar un pas més per involucrar el teixit comercial i dinamitzar-lo mitjançant aquest instrument, i complementar-lo amb noves eines analògiques i digitals, i dinàmiques de joc específiques. És a dir, a banda d’aportar una nova fase al projecte original, també es tracta de consolidar-lo, ja que l’èxit de qualsevol projecte és proporcional a la seva difusió. En incorporar aquesta part més comercial, es pretén donar més visibilitat al projecte, a més de rendiment comercial.

Aquesta segona fase consistirà a integrar una proposta comercial en el projecte ja existent, tot establint una nova dinàmica de joc específica, en què les fases a desenvolupar serien: a) la coordinació del projecte i la dinamització comercial (adaptació de la plataforma), b) el desenvolupament tecnològic de la ruta (creació de continguts vinculant-hi un relat comercial) i c) la campanya de publicitat.

El que es proposa a grans trets és incorporar una nova dinàmica a l’aplicació web www.metderibes.cat; una nou joc: «Anar fent compres amb en Met de Ribes», consistent en un circuit turístic virtual, lineal, en el qual el visitant pot recórrer els punts d’interès (POI) de manera lliure, sense haver de seguir un ordre preestablert. En aquest tipus de circuits turístics l’usuari pot veure tots els punts al mapa.

S’inclouran suports de publicitat o adhesius als aparadors de les botigues en què s’expliquin les propostes i es motivi els usuaris a participar-hi.

Amb aquest circuit turístic els usuaris:

•Visitaran els establiments i aconseguiran punts i recompenses, tant per arribar-hi (check-in) com per entrar-hi (QR a l’interior).
•Coneixeran la història dels comerços i l’artesania (s’inclouran fotografies antigues i testimonis del teixit comercial de Ribes de Freser).

Totes aquestes accions aniran acompanyades de productes ad-hoc, que vincularan el joc amb els comerços amb eines analògiques, com per exemple, una publicació amb format de còmic i marxandatge. Per aconseguir teixir aquestes complicitats s’hauran de dur a terme diverses accions de dinamització amb els agents del territori, a fi de presentar-los la proposta i integrar-los en les accions previstes, concretament, reunions amb persones del sector per dissenyar processos de recompenses vinculades a l’oferta local.

 

Entitat: Ajuntament de Campdevànol

Enregistrament del projecte

Projecte: «Millora de l’entorn natural del torrent de la Cabana i integració a la xarxa Itinerànnia»

Import concedit: 3.707,93 €

Objectiu:

L’objectiu del projecte no és només conservar, sinó també regenerar, l’espai natural del torrent de la Cabana, el qual compta amb una destacable qualitat ecològica dels ecosistemes terrestres i fluvials. Al llarg del recorregut trobem set gorgs i cascades naturals que s’han gestionat des de l’àmbit turístic amb el nom «La ruta dels set gorgs».

La gestió d’aquest espai natural sempre ha representat un repte per a l’Ajuntament de Campdevànol, ja que per raó de la seva capacitat d’atracció ha patit els estralls de la sobrefreqüentació turística. Per tal de revertir la situació, l’any 2015 es va dur a terme un procés participatiu en el qual van prendre part ciutadania els ciutadans, els propietaris, les entitats locals i el mateix ajuntament. Aquest procés participatiu perseguia trobar una solució consensuada per evitar el deteriorament d’aquest espai natural.

Actualment, la regulació de l’accés al torrent de la Cabana es limita a un aforament de 300 persones per dia, i es cobra una ecotaxa de cinc euros per persona. Els ingressos recaptats permeten contractar guardes rurals i informadors ambientals, que s’encarreguen en les èpoques de màxima afluència (Setmana Santa i temporada de juny a octubre) de gestionar els fluxos de visitants i informar els visitants, tot incloent en les informacions el missatge de la sostenibilitat.

Amb aquest projecte es pretén desenvolupar accions de millora al llarg de la ruta per tal d’atraure un públic senderista, respectuós amb l’entorn i amb els valors de sostenibilitat que es promouen des de l’Ajuntament.

La integració de la ruta a la xarxa de senders Itinerànnia ha de permetre promocionar la ruta entre un públic sensibilitzat amb la conservació de l’entorn. D’aquesta manera, es faria un canvi progressiu d’un públic poc respectuós, de vegades amb comportaments incívic, a un altre de molt més conscienciat amb la sostenibilitat i, per tant, preferible per al municipi i per a les empreses d’activitats turístiques.

Condicionament de la ruta:

Integració de la ruta del torrent de la Cabana (Ruta dels set gorgs) a la xarxa de senders Itinerànnia. La ruta ja està senyalitzada amb marques grogues, però aquestes marques no estan fetes amb plantilla i en algun tram coincideixen amb les d’Itinerànnia, o fins i tot s’han pintat per sobre senyals existents d’Itinerànnia, que tapen el símbol de gir quan el camí de la xarxa bàsica d’Itinerànnia va cap a una altra direcció.

Unificació de les banderoles senyalitzadores de la ruta, perquè totes segueixen un mateix estil i criteri.

Senyalització en els punts inicials per integrar la ruta a la xarxa Itinerànnia.

Millora de la pavimentació i de la seguretat de diversos trams de la ruta, concretament del tram del gorg 2 al gorg 4.

Comunicació:

•Publicació de la ruta a la web d’Itinerànnia, el qual ajudarà a captar un públic més respectuós amb la natura.

•Comunicació de la informació oficial de ruta a través dels canals d’Itinerànnia: dates de cobrament de l’ecotaxa, aforament màxim, restriccions puntuals, dades de contacte de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Campdevànol, etc.

•Substitució dels plafons informatius de la flora i la fauna per uns de nous.

•Elaboració de tríptics de la ruta: quatre versions en A4, en quatre llengües, que es poden penjar al web, i una versió en format A3, en quatre llengües, que es pugui imprimir.

•Tasques dutes a terme per Itinerànnia i l’Agència Ripollès Desenvolupament.

•Realització del projecte tècnic de senyalització de la ruta.

•Coordinació de les tasques amb totes les empreses implicades.

•Difusió de la ruta a través de la web d’Itinerànnia.

•Difusió de la ruta a través d’Instagram i Facebook d’Itinerànnia.

•Aplicació per a telèfons intel·ligents amb totes les rutes incorporades i canal de Wikiloc gratuït per als usuaris.

Altres tasques de promoció i comercialització de la xarxa de senders: creació de productes per a operadors turístics, viatges de familiarització (famtrips) i contactes amb operadors, atenció de viatges de premsa (press trips), presència en fires especialitzades, etc.

 

Entitat: Ajuntament de Torroella de Montgrí

Enregistrament del projecte

Projecte: «Promoció de productes de proximitat, locals i del Parc Natural del Montgrí als locals buits»

Import concedit: 7.500,00 €

Objectiu:

Donar a conèixer, promocionar i reivindicar els productes de proximitat, locals i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter a través dels locals comercials que actualment es troben buits, i, alhora, recuperar locals que han estat establiments comercials.

Aquest projecte, en promocionar el producte de proximitat i de qualitat, ha d’ajudar a millorar el teixit comercial al nucli de Torroella de Montgrí, ja que el petit comerç local, a causa de la creixent demanda de la compra a grans empreses que es dediquen a la venda en línia de productes de tot tipus, s’ha vist afectat i molts negocis han hagut de tancar. La pandèmia de la covid-19 ha propiciat el tancament de locals comercials a molts dels municipis de Catalunya, també a Torroella de Montgrí.

El projecte s’ha de desenvolupar el 2022, i ha de finalitzar per la campanya de Nadal. Des de l’àrea de Promoció del Territori de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí es liderarà aquest projecte, amb els suport d’una empresa que es contractarà perquè faci el muntatge i la decoració dels espais. La decoració anirà lligada amb els productes de proximitat, els del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, tant pel que fa al paisatge com en als productes.

Primerament, es farà una tria dels locals comercials buits més adequats que es troben al nucli comercial per fer-hi l’actuació. Seguidament, es contactarà amb el propietari o la persona que gestioni el local per establir un acord o conveni de cessió per a la finalitat que se li vol donar a l’espai.

Aquesta acció va vinculada a la creació d’un cens de locals buits del nucli comercial de Torroella, en el qual ja s’està treballant.

Una vegada fet l’estudi d’idoneïtat dels locals repartits per la població, caldrà dissenyar la implementació del projecte a cada local: material de decoració, distribució, obtenció i col·locació dels productes locals i del Parc Natural, impressió de vinils per informar dels productes, que segurament hauran d’anar acompanyats d’una marca, la de productes del Parc.

Per desenvolupar aquesta marca caldrà la implicació del personal del Parc Natural i de l’agent d’ocupació i desenvolupament local que està portant a terme el projecte «Impuls de projectes estratègics per al desenvolupament local i la creació d’ocupació a l’entorn del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter».

A la vegada, caldrà que els comerços del nucli de Torroella, mostrin als seus aparadors, d’una manera molt visual, que tenen producte local o del Parc Natural (mitjançant vinils, cartells, suports diversos…).

Es mostraran i es reivindicaran els productes locals i del Parc Natural, i s’informarà els consumidors molt clarament d’on poder comprar aquests productes a Torroella de Montgrí.

 

Entitat: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Enregistrament del projecte

Projecte: “Implantació del model de negoci comercial de botiga taller”

Import concedit: 14.260,32 €

Objectiu:

La Bisbal d’Empordà és un centre de producció i venda de ceràmica i d’artesania en general. La ciutat, i per extensió el seu entorn, té la concentració més alta de Catalunya d’artesans acreditats per la Generalitat de Catalunya (després de la ciutat de Barcelona). Per tant, la ceràmica i l’artesania formen part de l’ADN de la ciutat. Hi ha un fort ecosistema vinculat amb la ceràmica: Terracotta Museu, Escola de Ceràmica, Associació de Ceramistes, marca Ceràmica de la Bisbal, que fomenten l’artesania i la singularitzen com a element diferenciador de la població.

Així, les estratègies establertes en el pla estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació inclouen el foment de l’artesania com a element clau. En aplicació del pla estratègic, des de l’Ajuntament, conjuntament amb el sector, s’ha treballat en el desenvolupament de diferents programes de foment de l’artesania, i que vinculen diferents sectors econòmics: lògicament l’artesanal, però també el comercial i el turístic.

El programa singular que es presenta és el del foment de l’artesania amb la implantació del nou model de negoci comercial definit com de botiga taller. Per poder fer realitat aquest programa, l’àrea de Promoció i Desenvolupament Local ha treballat en la creació d’una guia pràctica d’acompanyament i assessorament per als artesans potencials que vulguin crear una botiga taller d’artesania. Es disposa d’una estratègia clara sobre com assessorar els potencials artesans que es vulguin instal·lar a la Bisbal i, alhora, un pla d’accions de comunicació, clar i concret, per captar-los.

Paral·lelament, en el marc del projecte europeu Coop’Art, del qual va ser soci l’Ajuntament de la Bisbal, es va impulsar un programa de formació sobre l’embalatge (packaging) amb el sector, reforçant la idea de com un bon packaging pot incrementar el valor afegit de la peça artesana. D’aquest programa n’ha sortit l’acció anomenada Limited Edition, la qual té per objecte posar en el mercat artesania ceràmica amb un embalatge concret i comú per tal de donar més valor afegit a la peça.

La Bisbal d’Empordà disposa d’un ecosistema ideal per al sector artesanal, especialment el vinculat amb la ceràmica. I és aquest ecosistema el que es pretén que sigui un model de referència i un pol d’atracció per als artesans ceramistes de Catalunya i del sud de França. D’aquesta manera s’afavoriria la nova implantació de botigues taller com a model de negoci, i la Bisbal, reforçaria el seu caràcter de capital de la ceràmica, destí on s’ofereixen ofertes singulars als visitants amb l’impuls de noves activitats i experiències de compra vinculades al comerç local (botigues taller).

Objectius estratègics:

•Estimular l’activitat econòmica de l’artesania i el comerç.
•Atraure nous artesans emprenedors per desenvolupar el nou model comercial de botiga taller (oferta).
•Potenciar i atraure nous visitants interessats per l’oferta vinculada a la ceràmica i l’artesania (demanda).
•Incrementar el valor afegit a l’artesania en la societat.
•Consolidar la marca «Ceràmica de la Bisbal» com a referent de l’artesania a la Bisbal d’Empordà.

Objectius de les accions 2022:

•Captar l’interès dels artesans, el públic objectiu.
•Incorporar en l’imaginari col·lectiu que la Bisbal és una població que s’ha de tenir en compte a l’hora d’instal·lar-hi un taller artesà.
•Reforçar des del punt de vista comunicatiu l’ecosistema ceràmic creat per al posicionament de la Bisbal com a centre artesanal.
•Atraure artesans en obrir una botiga taller dedicada a l’artesania.
•Fidelitzar els artesans ja instal·lats a la Bisbal perquè actuïn com a prescriptors per als nous artesans que es vulguin instal·lar al municipi.
•Impulsar les vendes d’artesania.
•Aconseguir l’obertura de locals buits en zones comercials.

En tot cas, el projecte singular que es presenta segueix les fases següents:

1.Captació d’artesans. Establiment d’una campanya comunicativa dirigida al públic objectiu dels artesans, tant els artesans consolidats com els emprenedors, tot explicant l’ecosistema artesanal de la Bisbal i el model de negoci de botiga taller que s’ha creat. Comunicació d’un servei d’assessorament mitjançant una guia pràctica. Campanya dissenyada per a la difusió en canals digitals i mitjans de comunicació generals i especialitzats.

2.Assessorament als artesans. Mitjançant una guia pràctica per a la creació d’una botiga taller s’assessorarà els artesans que mostrin interès. L’objectiu de l’assessorament és que emprenguin un nou negoci artesanal a la població en el marc de l’ecosistema disponible a la Bisbal. L’assessorament serà inicial, i segurament s’allargarà més enllà de l’any 2022.

3.Increment del valor afegit de l’artesania. El projecte Limited Edition 2022, establert per donar nou valor afegit a la ceràmica de la Bisbal i a la seva marca mitjançant un embalatge comú s’ha conceptualitzat de cara a la temporada turística per tal d’oferir un conjunt de peces úniques creades per artesans locals als visitants de la població. Inicialment, s’haurà de definir un embalatge adequat, amb un disseny òptim per a la venda de les peces úniques. Amb el sector s’ha establert que el producte a vendre sigui una tassa que cada artesà participant creï i de la qual en produeixi un nombre màxim d’unitats. Aquestes tasses es posaran a la venda amb el mateix embalatge amb la marca «Ceràmica de la Bisbal». Per altra banda, els comerços participants que venguin la Limited Edition disposaran d’assessorament per part de professionals per tal d’incorporar un córner (‘espai d’un establiment comercial reservat per a la venda de productes d’una firma determinada, sense ocupar la totalitat del local’) a la seva botiga per presentar les tasses amb el seu embalatge. Aquest assessorament inclourà el material necessari per a l’establiment del córner de venda de la Limited Edition.

 

Entitat: Consell Comarcal del Baix Empordà

Enregistrament del projecte

Projecte: «Baix Empordà, dona i terra»

Import concedit: 18.000,00 €

Objectiu:
Potenciar l’activitat agroalimentària de la comarca mitjançant la reivindicació del treball de dones de la comarca. Tradicionalment, el de les dones ha estat un sector en què hi ha hagut desigualtat, i actualment es troba en recessió pel que fa a l’ocupabilitat, malgrat la forta vinculació que té amb el principal motor econòmic de la comarca: el turisme gastronòmic i cultural.

Aquest projecte té diferents objectius específics:
•Capacitar i empoderar les dones, preferentment les que estan en situació d’atur, per tal de millorar-ne l’ocupabilitat en el sector agroalimentari i facilitar-los el desenvolupament de nous projectes emprenedors.
•Reconèixer, visibilitzar i oferir suport a la consolidació empresarial de les dones emprenedores del Baix Empordà que ja han iniciat la seva trajectòria en aquest tipus d’activitats, perquè serveixin d’inspiració a moltes d’altres.
•Fer recerca de noves oportunitats a través de la innovació, tot afavorint la transferència de coneixement entre entitats de recerca i millora de la digitalització dels negocis.

El projecte es desenvolupa en quatre grups d’actuacions, adreçades als diferents tipus de participants.

Capacitació:
Es facilita capacitació personal i tècnica a dones, preferentment aturades, del Baix Empordà (tenint en compte situacions de vulnerabilitat), per tal que puguin desenvolupar iniciatives emprenedores vinculades amb les activitats agroalimentàries, o bé per facilitar a aquestes dones l’accés a l’ocupació en sectors relacionats amb l’activitat agroalimentària: comercialització, envasatge, transformació o producció.

Les actuacions d’aquest eix es concreten en:
•Accions formatives sobre diferents temes vinculats a l’activitat agroalimentària.
•Sessions grupals o individuals de mentoria entre les participants i les mentores (dones del sector).
•Formació, capacitació i assessorament en l’àmbit de l’emprenedoria.

Visibilització i reconeixement:

Es reivindiquen les activitats relacionades amb el sector agroalimentari mitjançant:

•L’ampliació del portal Xarxa Tràmec (xarxa agroalimentària del Baix Empordà), amb un espai específic per al projecte (vídeos testimonials, etc.).
•Una jornada de reconeixement i una taula rodona, amb la participació de dones de la comarca que es dediquin a aquestes activitats i que hi estiguin vinculades.

Empoderament:

Sessions d’entrenament (coaching) dirigides a les dones que hi participin (empresàries o no), per tal de facilitar-los la consecució dels seus objectius, tot potenciant els aspectes i objectius professionals o de negoci.

Innovació per a la consolidació de negocis:

Sessions de suport a la reconversió dels models de negoci i a la transformació digital per a les dones participants.

 

Entitat: DinàmiG – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa

Projecte: “Programa PIME Resilient”

Import concedit: 12.886,50 €

Objectiu:

La consolidació empresarial d’aquells sectors econòmics que tot i haver patit la crisi produïda per la covid-19, han posat en marxa estratègies de supervivència o plans de resiliència, més o menys improvisats, però que han pogut seguir endavant amb la seva activitat.

Per tant, el projecte pretén potenciar la planificació d’aquestes estratègies i processos que permeten consolidar la gestió empresarial: controlar la pròpia empresa, aprofundir en la informació del mercat i dels propis processos, identificar palanques de creixement, millorar la planificació de costos, comptabilitat experta i llançament de nous serveis i productes.

És amb aquest objectiu que l’assessorament expert en gestió pren un paper fonamental, així com el fet que l’empresa que s’hi involucri tingui un perfil ben identificat i concret.

El projecte es desenvoluparà en tres fases diferents:

1.Selecció d’empreses. El programa d’assessoraments va dirigit a un perfil determinat de negoci. Tot i que caldrà acabar de definir els criteris de selecció, les destinatàries són empreses ja consolidades i amb un perfil industrial o de serveis a altres empreses, amb una estructura petita i, per tant, amb marge de creixement. S’establirà també un criteri de confiança o adequació, en el sentit que caldrà fer una mostra més o menys controlada d’empreses a les quals proposar el programa. El bagatge tècnic de DinàmiG i els projectes de col·laboració ja engegats als polígons industrials serviran per elaborar aquesta base d’empreses. Se seleccionaran entre vuit i dotze empreses.

2.Comunitat i assessoraments. Passat el període de selecció d’empreses, s’haurà format un grup més o menys reduït d’interessats i seleccionats en un mateix programa. Aquest grup o comunitat vinculada al mateix programa es pot reunir en una sessió conjunta abans de començar les sessions individuals. Un cop finalitzades les sessions, es pot fer una segona trobada per fer balanç. Per altra banda, com a part central del projecte, l’empresa consultora serà present en aquest primer moment de trobada per presentar directament la metodologia i començar a organitzar el calendari de sessions. I després, es proposa que les sessions es duguin a terme en un període concentrat de pocs mesos. Es tracta d’un mínim de sis sessions i un màxim de deu, que conformen un programa de quinze hores d’assessorament, aproximadament, per empresa.

3.Avaluació i tancament. L’avaluació serà paral·lela a la segona fase, o bé arrencarà des d’aquesta fase, perquè l’aniran seguint tant la consultoria com les empreses durant tot el procés. DinàmiG participarà en aquest seguiment donant suport a la logística i comprovant que l’empresa consultora doni comptes dels avenços en temps real (informes de seguiment). També s’acompanyarà les empreses perquè mantinguin l’interès i el compromís amb el programa i, finalment, n’avaluïn la utilitat quant a la implementació en els seus processos i estratègies de gestió. El tancament de les sessions permetrà determinar la viabilitat d’una segona tanda d’empreses o de l’adaptació del programa a una metodologia diferent.

 

Entitat: Ajuntament de Banyoles

Projecte: «Projecte d’internacionalització empresarial»

Import concedit: 13.068,00 €

Objectiu:

Avui dia moltes PIME amb possibilitats reals de vendre en mercats internacionals segueixen centrades en el mercat interior, i els principals motius són:

•Manca de decisió estratègica a llarg termini.
•Incapacitat d’identificació i anul·lació de les barreres del model de negoci a la internacionalització.
•Incapacitat d’identificació i reforç de les potencialitats del model de negoci a la internacionalització.
•Incapacitat per establir una estratègia internacional de planificació del seu procés amb accions i costos.

La internacionalització és, sense cap mena de dubte, una estratègia de creixement i consolidació de la competitivitat empresarial de les PIME. Vendre a l’estranger no només implica que l’empresa sigui més competitiva, sinó que el domini dels mercats estrangers també aporta un seguit de beneficis, dels quals se’n destaquen quatre:

•Increment dels marges comercials.
•Diversificació del risc comercial.
•Millora del circuit de tresoreria.
•Accés a finançament bancari.

Aquest projecte d’internacionalització té per objectiu acompanyar els gerents de les PIME que tinguin la determinació de fer créixer el seu negoci en l’àmbit internacional en la seva conceptualització i en les primeres passes del procés.

El projecte permetrà avaluar el grau d’internacionalització de les empreses participants i els dotarà d’eines i coneixements per facilitar la seva sortida als mercats internacionals.

El projecte té una durada aproximada de catorze setmanes i ha estat dissenyat per a un total de setze empreses participants. L’execució del projecte es divideix en quatre sessions de treball de dues hores de durada cadascuna. La primera i la darrera sessió seran presencials; les altres dues, virtuals. Amb cada empresa es treballarà de manera personalitzada unes deu hores, que comprenen sessions i tasques a realitzar.

En les quatre sessions es treballaran els objectius següents:

•Revisió del model de negoci. Els participants aprendran a revisar de manera ràpida i efectiva el model del seu negoci per identificar les barreres i les potencialitats respecte a la capacitat de vendre a l’estranger.
•Solucions ad hoc. De manera consensuada amb el gerent/a, s’aportaran solucions concretes a les barreres identificades en la diagnosi inicial i s’establirà un ordre de prioritats quant a l’execució.
•Acompanyament en el canvi. Per tal de garantir que les decisions preses es duguin a terme i es facin realitat, s’acompanyarà els participants en l’execució de les accions a curt termini.
•Establiment de l’estratègia d’internacionalització. Es treballarà amb el gerent/a de l’empresa en el disseny de l’estratègia d’internacionalització i en la definició del full de ruta, amb accions concretes i un pressupost associat.

Aquest és un projecte eminentment pràctic, dissenyat per traspassar a les empreses participants les eines, els hàbits i els coneixements de direcció empresarial que les facin ser més competitives, i el que és més important, per acompanyar-les en la implementació, per tal que la internacionalització es faci realitat.