Back to top

Els projectes més singulars, anualitat 2021

Els projectes més singulars, anualitat 2021

Programa de suport a les entitats locals per dur a terme projectes de caràcter innovador amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat per una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les despeses previstes, la fonamentació en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

Projectes subvencionats en la convocatòria 2021:

 

Entitat: Agència de Desenvolupament del Ripollès

Projecte: «Millora dels processos productius d’escorxadors de baixa capacitat»

Import concedit: 20.000 €

Objectiu:

Estudi de viabilitat econòmica de l’escorxador del Ripollès, que haurà de tenir en compte la valoració de l’entorn i les necessitats, els productes i/o serveis, l’anàlisi de mercat, i la viabilitat econòmica a curt i llarg termini. També s’hauran de gestionar els ajuts i el finançament per poder desenvolupar les respectives actuacions; definir l’estratègia a seguir, els fons de finançament disponibles, els avantatges i inconvenients; confeccionar els expedients de sol·licitud d’ajuts a les convocatòries que es defineixin a l’estratègia, segons la metodologia i els continguts sol·licitats per l’Administració o les entitats de finançament; presentar la documentació en els registres corresponents en la forma i en la data adequades, i gestionar i tramitar tot l’expedient fent el següent:

 • Presentació del projecte als representants de l’administració competent.
 • Seguiment de l’evolució de la tramitació i informació a l’empresa.
 • Presentació de la informació addicional sol·licitada per l’Administració per a la tramitació correcta de l’expedient.
 • Preparació i presentació de la informació necessària per a l’acceptació dels ajuts obtinguts o, en cas contrari, per a la preparació dels recursos corresponents.
 • Recopilació i preparació de la informació necessària per a la justificació tecnicoeconòmica de l’expedient.
 • Presentació del dossier de justificació davant l’administració competent en la forma i en la data corresponents.
 • Assessorament i acompanyament de l’empresa davant l’Administració en el procés de revisió de la documentació de justificació presentada.
 • Preparació i presentació de la documentació addicional sol·licitada, si escau, pels representants de l’Administració en el procés de justificació de la inversió.
 • Qualsevol altra acció derivada de la tramitació de l’expedient, fins a assolir-ne el tancament definitiu.

 

Entitat: Consell Comarcal de la Selva

Projecte: «COVID-19: la revolució digital també a la microempresa»

 Import concedit: 7.042,50 €

 Objectiu:

Acompanyament de les microempreses de la comarca en l’anomenada revolució digital, especialment en un any en què la pandèmia de la COVID-19 ha accelerat aquest procés i ha fet indispensable l’adaptació a aquests nous canvis per tal de mantenir la competitivitat dels petits negocis i, per tant, la seva subsistència en un context econòmic tan complicat.

Els dos objectius concrets que es plantegen amb el projecte són els següents:

 • Millorar la comunicació de les microempreses de la comarca amb els seus clients mitjançant algunes de les noves eines digitals que han arrelat amb força en el context de la COVID-19 (WhatsApp Business, Google My Business, etc.).
 • Potenciar les vendes a través de canals de venda en línia accessibles al petit comerç.

El projecte es planteja en dues fases diferenciades, que es replicaran en cadascun dels onze municipis de la comarca de la Selva on es desenvoluparà la formació (Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, la Cellera de Ter, Maçanet de la Selva, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí d’Onyar).

El projecte inclou l’organització de dos tallers de formació grupals a cada municipi sobre com pot adaptar-se a la realitat d’una microempresa la revolució digital, accelerada per la COVID-19:

– Taller de formació sobre eines digitals de comunicació amb el client i visibilitat de la microempresa (WhatsApp Business, Google My Business, etc.).

– Taller de formació sobre la venda en línia al petit comerç, amb la presentació de diferents recursos públics i privats per començar a vendre a través de la xarxa.

En total, es duran a terme un total de vint-i-dos tallers formatius.

– Assessorament i elaboració del pla d’estratègia digital a 135  microempreses. Una vegada finalitzats els tallers formatius, a les microempreses participants se’ls oferirà una vista personalitzada per tal d’elaborar un pla estratègic amb cadascuna d’elles que inclogui les accions a seguir per tal d’adaptar-se a aquesta revolució digital tenint en compte les possibilitats i les dificultats que puguin tenir.

 

Entitat: Consell Comarcal de la Cerdanya

Projecte: «Turisme Cerdanya, model de governança participativa per a un turisme regeneratiu»

Import concedit: 15.000 €

 Objectiu:

La comarca de la Cerdanya és pionera en turisme, ja que a finals del segle xix començaven a arribar els primers turistes atrets pels paisatges idíl·lics, la muntanya i la salut.

De llavors ençà, han estat diverses les iniciatives turístiques al territori, que van multiplicar-se de manera espectacular a mitjans dels anys vuitanta amb la inauguració del túnel del Cadí.

En l’actualitat, el turisme a la Cerdanya se centra en un nombre important de segones residències i places d’allotjament que s’ocupen principalment durant els mesos d’hivern, per a la pràctica de l’esquí, i el mes d’agost, per fer activitats a la natura, la qual cosa provoca un desequilibri econòmic, ecològic i social.

Per millorar aquesta conjuntura, l’any 2019, l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Cerdanya va engegar un procés participatiu per elaborar un Pla d’Acció Sectorial en l’Àmbit del Turisme (PAS-Turisme) de manera consensuada amb tots els agents del territori.

Els principals eixos estratègics que en varen sortir són:

-Construir un model de turisme sostenible i conscient que esdevingui referent

-Desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la Cerdanya

-Regular l’impacte ecosocial de les activitats turístiques

-Potenciar la comunicació i la promoció del pla d’acció

-Cocrear i gestionar un model de governança participativa

En aquest procés, que va continuar l’any 2020, amb unes noves jornades participatives per implementar el pla, s’han establert unes prioritzacions i la identificació dels diferents agents que han de portar a terme les accions.

L’objectiu principal per a aquesta convocatòria és implementar els principals objectius i programes d’aquest pla:

– Cocrear i dinamitzar un nou model de governança amb la participació equilibrada del sector públic, el sector privat i la societat civil.

– Establir canals de coordinació i comunicació oberts, transparents i àgils.

– Construir un model de turisme sostenible i referent amb projectes per a la desestacionalització i la diversificació i que impulsin l’ocupació efectiva.

– Comunicar el procés que es viu a la Cerdanya com a referent de model de governança participativa i de turisme sostenible i conscient.

La primera fase d’aquest projecte es va iniciar amb el procés participatiu del Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya, dut a terme durant el 2019-2020, en el qual es va consensuar un pla estratègic i d’acció i es varen definir cinc grups de treball participatius i oberts per poder gestionar cadascun dels eixos estratègics del PAS-Turisme, així com un cercle de coordinació per poder garantir la transversalitat de les accions. En aquesta convocatòria es vol desenvolupar la implementació del PAS-Turisme a través de diferents fases per aconseguir els objectius exposats:

 1. Crear un nou òrgan participatiu obert i transparent que substitueixi l’antic Patronat de Turisme de la Cerdanya i redactar el reglament que en reguli el funcionament efectiu.
 2. Formar els agents clau implicats en la presa participativa de decisions.
 3. Desenvolupar una plataforma digital que permeti que tot l’ecosistema de turisme de la Cerdanya pugui coordinar-se i comunicar-se de manera àgil, oberta i transparent.
 4. Desenvolupar un procés comunicatiu per poder donar a conèixer el procés que s’està duent a terme i que la Cerdanya es reconegui com a referent de model de governança participativa i de turisme sostenible i conscient.
 5. Facilitar el procés d’implementació de diversos projectes i accions, establerts en el PAS-Turisme i coordinats de manera transversal, en què participin les administracions públiques, el sector privat i la societat civil organitzada tenint en compte els eixos estratègics 2 i 3 del PAS-Turisme, per desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la Cerdanya i regular l’impacte ecosocial d’aquestes activitats.

 

Entitat: Sant Joan de les Abadesses

Projecte: «Tercera fase del projecte Malatosca-Surroca»

Import concedit: 20.000 €

Objectiu:

En la segona meitat del segle passat i especialment a partir de l’inici del segle xxi, els ajuntaments d’Ogassa i Sant Joan de les Abadesses, d’ençà del tancament de les mines d’Ogassa, les fàbriques productores de ciment i els serveis ferroviaris, des de les estacions de Sant Joan i de Toralles, han desenvolupat diverses accions per tal de protegir i recuperar el patrimoni immaterial, documental i construït, que constitueix el referent històric de la industrialització de la comarca al llarg de la segona meitat del segle xix.

Els fruits d’aquestes iniciatives i treballs han estat la recuperació de l’antiga estació de tren de Sant Joan i d’altres immobles relacionats amb el ferrocarril perquè acollissin un restaurant i l’alberg Ruta del Ferro, la creació del parc de l’Estació o la rehabilitació estructural de l’edifici de l’estació de Toralles, i en el terme d’Ogassa, la creació del Museu del Miner, gràcies a la col·laboració ciutadana.

Més recentment, l’any 2018, l’Ajuntament de Sant Joan va promoure la redacció d’una diagnosi sobre les actuacions necessàries per fer valer aquest patrimoni miner, del ciment i del transport, treball que va comptar amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. El treball es va acabar l’any 2019 i, a conseqüència seva, l’any passat se’n va elaborar una segona fase, consistent en la creació d’una web específica del projecte; una base de dades documental; un recull de gravacions d’experiències vitals de personatges vius vinculats a aquestes activitats industrials, de les quals es va extreure un vídeo divulgatiu; un catàleg d’actius situats al llarg de la riera de Malatosca, que vertebra l’espai del projecte fins al nucli urbà d’Ogassa, i un pla de comunicació sobre el projecte i les seves fites properes.

El resultat d’aquests treballs ha posat els dos ajuntaments en situació de donar un nou impuls a aquesta iniciativa, que progressivament es va consolidant.

En primer lloc, el catàleg d’actius patrimonials elaborat l’any 2020 va posar en relleu la necessitat de continuar incorporant-hi altres elements i construccions d’interès remarcable, però sobretot la conveniència de redactar un pla urbanístic derivat per a tot l’àmbit, com a pla especial d’ordenació, assignació d’usos i protecció patrimonial, que integri en una proposta global i coherent el tractament a donar a aquests actius, que estableixi el marc regulador que permeti assignar-los uns usos determinats i que faciliti les actuacions administratives tendents a la seva recuperació, rehabilitació i posada en valor. Disposar d’aquest instrument de planificació, que abasti tots dos termes municipals i permeti programar sota un calendari raonable la transformació integral del sector, sota els criteris establerts a la diagnosi de 2019, serà un dels objectius essencials de l’exercici.

Paral·lelament, cal iniciar la tasca de captació d’activitats potencials que millorin l’atractiu de la zona, tant les d’ordre puntual com les més estables, vinculades a indrets fixos. Per fer-ho possible és necessari promoure una campanya de contactes amb empreses i institucions, a les quals es presentaran les possibilitats de la zona i s’intentarà crear sinergies que permetin la instal·lació d’algunes iniciatives concretes en àmbits com el del transport turístic, la conservació del patrimoni, l’activitat acadèmica, la restauració, l’allotjament rural, el comerç de proximitat, el comerç de quilòmetre zero, els esports d’aventura, el senderisme o altres activitats de natura, o la teatralització d’alguns dels indrets més remarcables de la zona.

Finalment, a través de les entrevistes, ja sigui per crear l’audiovisual, però també per fer-ne la diagnosi i treballar la documentació del projecte, s’ha pogut copsar la quantitat d’elements (eines de treball, instruments, vagonetes, màquines, documents, maquetes…) que es conserven d’aquella època, i que es troben en mans de les institucions, dels grups de voluntaris que treballen per conservar l’esperit d’aquella època i de persones privades. Els elements pertanyen, doncs, a propietaris privats i públics i a associacions, i el seu estat de conservació també és divers. Tal com s’ha fet amb els béns immobles, caldria fer un inventari de béns mobles per identificar-los i conèixer-los, i procurar per la seva conservació i restauració, i també aprofitar-ne el valor il·lustratiu i divulgatiu.

 

Entitat: DinàmiG – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa

Projecte: «Experiències innovadores als polígons de la Garrotxa»

Import concedit: 10.890 €

Objectiu:

L’objectiu d’aquest projecte és l’ampliació i la innovació sobre la base d’accions ja dutes a terme per DinàmiG en la línia estratègica de dinamitzar el teixit productiu industrial mitjançant la seva promoció, l’agrupació empresarial o la col·laboració entre Administració i sector privat. En concret, es tracta de consolidar relacions entre empreses d’un mateix polígon, detectar-ne les principals necessitats en el marc del polígon i assessorar-les en temàtiques innovadores que les facin més competitives, responsables i resilients a un entorn volàtil i incert.

En aquest sentit, les accions d’aquest projecte singular tenen la voluntat d’aportar una nova visió a la diagnosi ja iniciada dels PAE de la Garrotxa, amb una aproximació més qualitativa, de contacte i intercanvi amb les empreses i els ajuntaments. Ha de servir per indagar en aquelles temàtiques en què les empreses protagonistes ja han generat experiència, com és la digitalització, l’optimització de processos, l’eficiència energètica, o la sostenibilitat, la gestió de residus, l’economia circular o altres iniciatives lligades a la gestió empresarial responsable, per tal que s’hi reconeguin, acumulin coneixement nou i puguin iniciar nous projectes conjunts o individuals i seguir millorant la seva gestió.

Finalment, es pretén que aquest programa de contacte i treball amb nous polígons serveixi per generar noves agrupacions empresarials lligades als PAE que treballin col·laborativament amb l’administració municipal i comarcal per reforçar-ne el valor i produir externalitats positives en el territori més immediat.

El projecte constarà de diferents fases que es repetiran en diferents localitzacions municipals, en concret en una previsió de quatre polígons industrials.

Fase 1: Contacte per part de la consultoria i DinàmiG amb l’ajuntament del municipi i amb les empreses del polígon en qüestió, anunci del projecte i anàlisi de necessitats del polígon des de la perspectiva local.

Fase 2: Establiment d’un calendari convingut amb l’ajuntament i les empreses per a la realització de tres actes dins el polígon. Es promourà la participació de les empreses i l’ajuntament en els actes per tal que es formi un grup d’assistents estable i lligat al centre d’interès de polígon i innovació.

Fase 3: Celebració dels tres actes. Inclou dues sessions temàtiques, amb la participació de les empreses, l’ajuntament i un ponent extern contractat per DinàmiG en consens amb el consultor que reforci la temàtica. El consultor organitzarà i facilitarà aquestes sessions. Les dues sessions temàtiques tractaran, per una banda, de la millora tecnològica i l’optimització productiva (en la línia de la indústria 4.0) i, per altra banda, de la gestió responsable i sostenible, com l’economia circular i l’eficiència energètica. A més a més, hi haurà una tercera sessió que consistirà en una visita al polígon i a les empreses i un càtering en algun espai municipal, públic o que s’hagi convingut amb alguna de les empreses, amb l’objectiu de reforçar la cohesió del grup.

Fase 4: Presentació d’un informe de conclusions tant intern a DinàmiG com extern a les empreses participants, que reculli les necessitats dels polígons i les oportunitats de millora en gestió, infraestructures i agrupació empresarial.

 

Entitat: Ajuntament de Vilablareix

Projecte: «Digitalitza el teu negoci com a element clau de consolidació empresarial»

Import concedit: 17.259,92 €

Objectiu:

-Crear un itinerari de transformació digital per al teixit productiu de Vilablareix, proporcionant les eines necessàries per facilitar que qualsevol negoci iniciï la seva digitalització: informació, formació, assessorament individual, acompanyament i suport tècnic i econòmic en aquest procés.

-Captar, compartir i crear coneixement en l’àmbit de la digitalització del negoci i la seva transformació digital al municipi de Vilablareix.

-Millorar el nivell de maduresa digital del teixit productiu de Vilablareix aprofitant les oportunitats que ofereix el negoci digital i l’omnicanalitat.

D’altra banda aquesta actuació té un objectiu subsidiari:

Reduir la bretxa digital a la població de Vilablareix, ja que l’oferta d’accions formatives, tot i estar pensades per al teixit productiu del municipi, seran gratuïtes i obertes a tothom que hi vulgui participar per afavorir l’accés a aquesta actuació formativa de persones en situació d’especial vulnerabilitat econòmica.

L’itinerari de transformació digitals del projecte dirigit al teixit productiu té sis pilars principals:

 1. Prospecció: diagnosi de la maduresa digital de cada negoci.
 2. Formació: definició d’itineraris de formació en funció del nivell de maduresa digital de cada negoci.
 3. Assessorament i acompanyament individual: servei d’assessorament i acompanyament en el procés de transformació digital.
 4. Suport econòmic: definició de diferents ajuts econòmics que facilitin la transformació digital.
 5. Coneixement: recull d’informació sobre la transformació digital del negoci, eines open source i bones pràctiques d’altres comerços.
 6. Noves solucions: desplegament de noves solucions tecnològiques per als negocis per obtenir coneixement i accelerar-ne la transformació digital.

 

Entitat: Ajuntament de Caldes de Malavella

Projecte: «Reactivem Caldes amb el seu patrimoni gastronòmic!»

Import concedit: 6.750 €

Objectiu:

L’objectiu principal que persegueix el projecte «Reactivem Caldes amb el seu patrimoni gastronòmic!» és la dinamització econòmica i comercial del municipi de Caldes de Malavella a través del seu patrimoni cultural gastronòmic amb l’objectiu d’impulsar econòmicament alguns dels sectors que s’han vist més greument afectats per les restriccions de la COVID-19.

«Tasta Caldes»: combinació de visita guiada amb degustació de productes locals, que inclou:

– Visita guiada al municipi

– Degustació de producte local

– Creació de productes amb format «Tasta Caldes» per comercialitzar-los en un futur als establiments del municipi

– Comercialització de lots de productes «Tasta Caldes» als establiments hotelers del municipi

«La gastronomia»: incorporació dels elements icònics del municipi a l’oferta gastronòmica de Caldes de Malavella, que inclou:

– Incorporació de plats vinculats al termalisme i a la Malavella de manera estable en la carta de restaurants del municipi, degudament identificats.

– Creació d’unes xocolatines vinculades al camp dels Ninots (tapirs) i a la Malavella (figures).

– Creació d’una nova cervesa elaborada amb aigua termal.

– Presència dels productes elaborats (tortada, galetes, cervesa, aigües, licors,…) a les cartes i oferta tant de bars com de restaurants del municipi, ja sigui de manera directa o en l’elaboració d’aquests productes.

 

Entitat: Ajuntament de Blanes

Projecte: «Blanes arran de mar»

Import concedit: 15.000 €

Objectiu:

En els últims anys, el municipi de Blanes ha estat treballant per a l’enfortiment i la dinamització del seu teixit econòmic local, i molt especialment en el sector del comerç urbà.

En aquest sentit, entre altres projectes, s’ha desenvolupat un procés de reflexió, sensibilització i mobilització dels diferents agents del territori de manera participativa per tal d’identificar i definir quins són els principals reptes i oportunitats que cal treballar per millorar el posicionament comercial i turístic, així com generar propostes que esdevinguin una base per a noves idees i projectes en l’àmbit de la reactivació econòmica. Totes aquestes propostes han estat recollides i traduïdes en forma d’accions en el document «Pacte local per a la dinamització de l’activitat comercial urbana de Blanes» (presentat a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria de subvencions de plans d’actuació 2020).

Alguns dels reptes que es consideren clau i que motiven la creació d’aquest projecte singular estan alineats amb les propostes d’accions que identifica i defineix el «Pacte local per a la  dinamització de l’activitat comercial urbana de Blanes», com són:

– La necessitat de treballar en l’enfortiment del sentiment de pertinença de la població.

– La necessitat de reactivar el centre històric (amb un gran pes de la segona residència, l’existència de locals buits, una imatge poc atractiva, poca funcionalitat i qualitat dels espais d’estada…).

– El paper de l’estacionalitat i la necessitat de treballar en la diversificació del model turístic.

– La projecció i l’enfortiment de la marca «Blanes».

Aquest projecte descansa en la formulació d’un programa singular que promogui la reactivació de l’activitat comercial urbana de Blanes i, com a instrument de reactivació, engloba tot un seguit de mesures que tindran com a vehicle i element singular la posada en valor de la tradició pesquera de Blanes, un dels elements significatius més arrelats a la identitat del municipi i al seu territori. Es considera un recurs per captar nous inversors, enfortir el sentit de pertinença de la població local i del seu entorn i dinamitzar l’activitat econòmica.

Es treballarà en dues grans fases i en tot un seguit d’actuacions a cada fase:

– Fase 1: organització i construcció de la proposta de valor.

La primera fase es basarà en la identificació dels locals amb capacitat i voluntat de participar en el projecte, així com en la definició i concreció de la proposta de valor del treball. Aquesta fase incorporarà una part de treball que continua amb la col·laboració publicoprivada com a mecanisme per obtenir més bons resultats.

 • Organització, coordinació i seguiment del grup motor del projecte.
 • Construcció del relat de la tradició pesquera de Blanes com a element singular per a la reactivació econòmica.
 • Identificació de locals buits i realització de fitxes individualitzades.
 • Definició de la campanya de comunicació.

– Fase 2: implementació del projecte.

En aquesta segona fase s’implementarà el projecte. Tot i que les mesures no són definitives, tot seguit se’n descriuen les principals. El conjunt d’aquestes actuacions tindrà un marcat caràcter econòmic i comercial però també social, educatiu i cultural, ja que s’entén que un projecte d’aquestes característiques requereix un enfocament molt més holístic.

 • Programa de millora de la imatge exterior dels locals i exposició a l’aire lliure del relat comercial.
 • Utilització dels baixos comercials en desús com a espais expositius.
 • Adequació i creació de l’espai «Pop up store del mar».
 • Impuls de l’apartat «Locals buits – El portal pesquer» a la web de Promoció.
 • Impuls de la campanya «Identitats».
 • Impuls d’actuacions vinculades al sector educatiu.
 • Accions de visibilització d’espais buits i accions de reactivació econòmica.

 

Entitat: Ajuntament de Banyoles

Projecte: «Pit stop»

Import concedit: 13.058 €

Objectiu:

La pandèmia de la COVID-19 ens situa en una realitat sobtadament diferent, que provoca canvis estructurals i en alguns casos fins i tot irreversibles. Aquesta circumstància ens ha col·locat, d’un dia per l’altre, en un nou paradigma en què conceptes, hàbits, escala de valors i certeses se’ns posen en dubte i es trenquen, i, des d’un punt de vista estrictament econòmic, els models de negoci, els canals de distribució, els serveis i els processos pateixen alteracions. Es tracta d’una important prova d’estrès que amplifica els defectes i les virtuts ja existents a les empreses, accelera tendències prèvies i separa el que és essencial del que és complementari d’una manera molt natural.

Ens trobem davant un nou mapa d’incerteses, on és vital llegir el nostre entorn i, sobretot, saber interpretar-lo a gran velocitat per ser capaços de combinar els diferents elements i no quedar-se fora del mercat:

­– Canvis en les prioritats: l’essencial versus el complementari.

– Noves relacions entre el món personal i el professional.

– La tecnologia en l’activitat diària.

– Altres alternatives de vida i consum.

– El consum de proximitat.

– La reformulació de l’anàlisi de costos.

– L’activació de noves habilitats, capacitats i rols.

– La identificació de les fortaleses que tenim avui.

– El treball en xarxa com a nou element competitiu.

En clau de gestió empresarial, aquesta nova situació obliga a dirigir les empreses de manera diferent, revisant permanentment el seu entorn per poder decidir molt ràpidament i executar amb eficiència les decisions preses.

La proposta per acompanyar les pimes en aquest moment econòmic tan convuls és el projecte «Pit stop – Com ser competitius en temps de canvis permanents». Aquest és un projecte eminentment pràctic, dissenyat per traspassar a les empreses participants les eines i els hàbits de management empresarial que les han de fer més competitives i acompanyar-les en la seva implementació.

Es treballarà amb cada empresa participant la seva realitat empresarial, amb revisions i solucions aplicables en el curt termini de cadascuna. Els objectius específics que han d’aconseguir les empreses participants en aquest projecte són els següents:

– Aprendre a realitzar una autodiagnosi ràpida i efectiva.

– Adquirir més control de l’empresa: presa de decisions àgil i amb fonament; llançament de nous productes i/o serveis de manera més ràpida; revisió ràpida de processos, organigrama i productes i/o serveis; increment del rendiment de l’empresa.

– Incorporar la competitivitat com a factor d’èxit.

– Establir sinèrgies i possibles col·laboracions entre tots els participants.

El projecte empresarial «Pit stop» per a pimes és un projecte que té una durada total de quatre mesos, pensat per a unes quinze empreses, dividides en dos grups (de set o vuit empreses per grup).

El funcionament és totalment virtual i es divideix en sessions de treball grupal i en sessions individuals amb els objectius següents:

– Revisió de negoci. Aprendran a revisar de manera ràpida i efectiva el model de negoci per identificar-ne les palanques de creixement i corregir-ne les ineficiències, posant el focus específicament en la proposta de valor, el mercat i les necessitats per executar-lo.

– Elaboració del full de ruta. De manera consensuada amb la gerència de l’empresa, es prioritzaran les accions identificades en la revisió del model de negoci i s’establiran objectius i temporalitats.

– Execució del full de ruta. S’acompanyarà la gerència de l’empresa en la generació d’hàbits de gestió per garantir que les decisions preses es dugin a terme i siguin una realitat, posant el focus especialment en la implementació.

– Sinergies potencials. Un altre factor competitiu que cada dia guanya més pes en la competitivitat empresarial de les pimes és la suma de valor, la complementarietat i les aliances entre empreses. Per aquest motiu, es dedicarà part del projecte a facilitar el contacte entre els participants.